Opis Kontraktu


Przedmiot inwestycji
Przedmiotem inwestycji jest budowa drogi ekspresowej S7 od Nowego Dworu Gdańskiego (bez węzła Nowy Dwór Gdański) do Obwodnicy Elbląga oraz przebudowa drogi ekspresowej S7 w zakresie likwidacji skrzyżowania z ul. Żuławską w Elblągu i budową wiaduktu drogowego nad droga ekspresową S7.
Projekt budowy drogi ekspresowej obejmuję trasę główną o łącznej długości 19.137,20 m wraz z dwoma węzłami drogowymi dwupoziomowymi:
• węzełem „Żuławy Wschód” na połączeniu drogi S7 w km  40+251,51 z drogą krajową Nr 55 Nowy Dwór Gdański - Malbork - Sztum - Kwidzyn - Grudziądz – Stolno,
• węzełem ”Elbląg Zachód” w km 55+308,43 jako podłączenie ul Nowodworskiej do drogi S7.
Odcinek projektowanej drogi S7 dodatkowo krzyżuje się w dwóch poziomach z dwiema liniami kolejowymi biegnącymi równolegle w odległości około 9,5m:
• linią kolejową normalno torową Nr 256 Szymankowo - Nowy Dwór Gdański w km PKP 23,200,
• linią kolejową wąskotorową Nr 1076 Lisewo Wąsk. - Nowy Dwór Gdański,
Dodatkowo droga S7 krzyżuje się w dwóch poziomach bez powiązań z następującymi drogami:
• drogą gminną ul. Tczewską (WA-16),
• drogą powiatową Nr 2305G Nowy Dwór Gdański - Kmiecin - DK7 (wiadukt istniejący WD-32 istn. i nowoprojektowany WD-18 w ciągu drogi P-14),
• drogą powiatową Nr 2301G Rakowiska – Solnica (WD-20),
• drogą powiatową Nr 2345G Jazowa - Kępki (MA-22),
• drogą powiatową Nr 1115N relacji DK7 - Adamowo- rz. Nogat (WD-24),
• drogą powiatową Nr 1103N relacji Kępki (granica woj.) - dr.woj. Nr 527 (WD-25).
• drogą  gminną ul. Żuławską (wiadukt nad S7)

Do nowego powstającego układu komunikacyjnego zostaną podłączone istniejące drogi:
• drogi gminne ul. Wałowa, Jaśminowa, bez nazwy droga gminna przedłużenie drogi P-114 i droga gmina Nr 177014G przy obiekcie MA-21,
• ul. Tczewska (stary przebieg drogi krajowej Nr 55),
• droga powiatowa Nr 2345G Jazowa – Kępki,
• droga gminna na terenie gminy Elbląg Nr 101005N po południowej stronie węzła "Elbląg Zachód" oraz ul. Nizinna.
W ramach zadania dla zapewnienia i utrzymania istniejących powiązań komunikacyjnych zaprojektowano łącznie 12,4 km dróg: krajowych, powiatowych oraz innych o znaczeniu lokalnym. Powstały nowy układ ogólnodostępnych dróg poprzecznych i dojazdowych zapewni poprawną obsługę przyległego terenu. Projektowane drogi dojazdowe o łącznej długości 17,8 km wraz ze zjazdami zapewnią prawidłową obsługę komunikacyjną przyległego terenu. Na potrzeby utrzymania drogi ekspresowej dodatkowo zaprojektowano 1,7 km dróg serwisowych. Dla prawidłowej obsługi i zapewnienia bezpieczeństwa na drodze S7 zaprojektowano 16 wjazdów i przejazdów awaryjnych.
Lokalizacja inwestycji
Projektowany odcinek drogi S7 jest zlokalizowany na początkowym odcinku na terenie województwa pomorskiego i od km 37+979,25 do km 48+850 przebiega na terenie Miasta i Gminy Nowy Dwór Gdański w powiecie Nowy Dwór Gdański. Na dalszym odcinku biegnie przez tereny województwa warmińsko-mazurskiego. Od km 48+850 do km 56+770 na terenie Gminy Elbląg w powiecie Elbląskim oraz od km 56+770 do końca projektowanego odcinka w km 57+116,45 część pasa drogowego jest zlokalizowana na terenie Gminy Elbląg a część na terenie miasta Elbląg. Na terenie miasta Elbląg zlokalizowana jest przebudowa skrzyżowania drogi S7 z ul. Żuławską.
Odcinek drogi S7 od węzła w Nowym Dworze Gdańskim w km 37+979,25 do km 38+700 oraz od km 39+800 do 42+400 jest trasowany w śladzie istniejącej obecnie drogi krajowa DK7. Na odcinku od km 38+700 do 39+800 w rejonie rzeki Tugi i wiaduktu nad istniejącą linią kolejową normalno i wąsko torową oraz istniejącą drogą krajową Nr 55 relacji Nowy Dwór Gdański - Malbork - Sztum -Kwidzyn - Grudziądz - Stolno z uwagi na konieczność zapewnienia normatywnych parametrów w planie jej przebieg został poprowadzony po północnej stronie istniejącej DK7. Przed węzłem "Żuławy Wschód" trasa drogi S7 przebiega ponownie śladem istniejącej drogi krajowej DK7. Na odcinku od km 42+400 do końca trasy, czyli do włączenia do Obwodnicy Elbląga przebieg projektowanej drogi S7 został wytrasowany po południowej stronie istniejącej drogi krajowej DK7.
Cele inwestycji:
Obecna droga krajowa nr 7 jest jednym z ważniejszych elementów infrastruktury drogowej zarówno w Polsce, jak i w sieci dróg o znaczeniu międzynarodowym (E77).
Projektowany odcinek drogi krajowe S7 od Gdańska do Elbląga leży w europejskim korytarzu transportowym IA Ryga – Kaliningrad – Elbląg – Gdańsk (Via Hanzeatica) oraz w korytarzu z Gdańska przez Warszawę do Odessy (Via Intermare). Jednocześnie 720 km ciąg komunikacyjny Gdańsk - Warszawa - Rabka stanowi połączenie aglomeracji: gdańskiej, warszawskiej i krakowskiej. Pomiędzy tymi szlakami komunikacyjnymi nastąpiła wysoka dynamika wzrostu natężeń ruchu, co spowodowało wzrost zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego i pogarszające się warunki jazdy dla pojazdów samochodowych na istniejących odcinkach drogi krajowej nr 7 klasy technicznej GP.

W województwie pomorskim celem budowy drogi ekspresowej S7 na odcinku KOSZWAŁY -ELBLĄG jest uzyskanie uzasadnionego ekonomicznie oraz funkcjonalnego przebiegu trasy, czyli optymalnego układu łączącego 4 podstawowe ciągi drogowe, powiązań zewnętrznych miasta Gdańska do i z kierunku Elbląga. Są to następujące trasy:
• droga krajowa Nr 91 leżąca w ciągu drogi międzynarodowej E-75,
• droga krajowa nr S6 leżąca w ciągu drogi międzynarodowej E-28,
• droga krajowa Nr S7 leżąca w ciągu drogi międzynarodowej E-77 oraz Autostrady A1, jako połączenie korytarza IA z europejskim korytarzem transportowym VI Gdańsk – Katowice - Żylina.

W efekcie budowy drogi ekspresowej S7 nastąpi zdecydowane zwiększenie komfortu i bezpieczeństwa jazdy, a także zmaleje czas podróży tranzytowych i docelowych do aglomeracji trójmiejskiej, co będzie możliwe dzięki uzyskaniu właściwej hierarchizacji sieci transportowej na rozpatrywanym obszarze. Płynność ruchu zostanie poprawiona dzięki budowie węzłów dwupoziomowych i wyeliminowaniu jednopoziomowych skrzyżowań drogi krajowej z innymi znaczącymi drogami, a także dzięki znacznemu ograniczeniu dostępności, a tym samym występujących punktów kolizji. Prognozuje się również znaczne zmniejszenie ilości i ciężkości wypadków drogowych.

W ramach przebudowy skrzyżowania S7 z ul. Żuławską zostanie wybudowany wiadukt drogowy oraz zlikwidowane zostanie jednopoziomowe skrzyżowanie. Likwidacja skrzyżowania obejmie zamknięcie przejazdu przez drogę ekspresową. Droga E-77 zostanie dostosowana do parametrów drogi ekspresowej, na której będą znajdowały się po dwa pasy ruchu w obu kierunkach wraz z pasami awaryjnymi. Wiadukt będzie umożliwiał rozbudowanie drogi ekspresowej do trzech pasów ruchu w każdym kierunku.

Część drogowa (parametry techniczne):
• Klasa techniczna – S,
• Prędkość projektowa Vp - 100 km/h,
• Kategoria ruchu - KR6,
• Dopuszczalne obciążenie nawierzchni - 115 kN/oś,
• Skrajnia pionowa nad drogą S7 - 5,00 m,
• Liczba jezdni - 2,
• Szerokość jezdni - 7,00 m (2×3,50 m), (możliwa rozbudowa do 3 pasa ruchu - 3x3,50 m),
• Szerokość pasa ruchu - 3,50 m,
• Liczba pasów ruchu - 2x2, (możliwa rozbudowa do przekroju 2x3),
• Szerokość pasa awaryjnego postoju - 2,50 m,
• Szerokość pobocza ziemnego - 1,30 m (lub większa jeśli zachodzi potrzeba lokalizacji słupów oświetlenia, urządzeń BRD oraz ochrony środowiska),
• Szerokość pasa dzielącego wraz z opaskami - co najmniej 12,00 m, w tym opaski 2x0,50 m,
• Minimalna szerokość korony drogi ekspresowej - 32,50 m (większa w miejscach, w których zachodzi potrzeba lokalizacji słupów oświetlenia, urządzeń brd oraz ochrony środowiska),
• Pochylenia poprzeczne drogi ekspresowej na prostej - 2,5%,
• Skrajnia pionowa obiektów nad drogą S7  -  5,0m.


Parametry techniczne projektowanych węzłów

Węzeł Żuławy Wschód
Łącznica
Typ łącznicy
Vp [km/h]
Kategoria ruchu
L01
P1
50
KR5
L02
P1
40
KR5
L03
P1
70
KR5
L04
P1
40
KR5

Węzeł Elbląg Zachód
Łącznica
Typ łącznicy
Vp [km/h]
Kategoria ruchu
L01
P2
50
KR4
L02
P1
50
KR4
L03
P1
70 (40)
KR4
L04
P1
70
KR4

Łącznice typu P1 jako jednokierunkowe posiadają parametry:
• Obciążenie na oś - 115 kN/oś,
• Szerokość nawierzchni bez poszerzeń - 6.0 m,
• Szerokość pasa ruchu - 4.5 m,
• Szerokość opaski prawostronnej - 1.0 m,
• Szerokość opaski lewostronnej - 0.5 m,
• Szerokość pasa dzielącego między łącznicami min. 3.0 m (bez opasek),
• Szerokość pobocza umocnionego kruszywem - 2.1 m,
• Pochylenie poprzeczne na prostej - 2 %.

Łącznice typu P2 zaprojektowano jako dwupasowe jednokierunkowe o parametrach:
• Obciążenie na oś - 115 kN/oś,
• Szerokość nawierzchni bez poszerzeń - 8.0 m,
• Szerokość jezdni - 2 x 3.5 m,
• Szerokość opaski dwustronnej - 2 x 0,5 m,
• Szerokość pobocza umocnionego kruszywem - 2.1 m,
• Pochylenie poprzeczne na prostej - 2 %.

Parametry techniczne

Obiekty inżynierskie
Obiekty inżynierskie zlokalizowane w ciągu drogi S7 zaprojektowano na obciążenia klasy A (dopuszczalny ciężar pojazdów 500kN) i pojazd specjalny Stanag 150, a obiekty w ciągu dróg bocznych i serwisowych na klasę obciążeń B (dopuszczalny ciężar pojazdów 400kN).
Zestawienie obiektów inżynierskich:
• MA-15L i 15P - mosty w ciągu drogi ekspresowej S7 w km 39+013.92 nad rzeka Tuga,
• WA-16L i 16P - wiadukty w ciągu drogi S7 w km 39+330.23 nad istniejącą drogą krajową nr 55, linią kolejową nr 256 i linią kolejową wąskotorową,
• WD-17 L02 i 17 L03 - wiadukty nad projektowaną drogą ekspresowa S7 w km 40+251.51 na węźle ”Żuławy Wschód” w ciągu drogi krajowej nr 55,
• WD-18 - wiadukt w ciągu drogi powiatowej nr 2305G (P-14) w km 0+868.52 nad projektowaną drogą ekspresowa S7 w km 43+084.72,
• MA-19L i 19P - mosty w ciągu drogi S7 w km 44+256.90 nad kanałem Panieńskim i przejściem dla zwierząt średnich,
• WD-20 - wiadukt w ciągu drogi powiatowej nr 2301G (P-16) w km 0+443.37 nad projektowaną drogą ekspresowa S7 w km 44+909.84,
• MA-21L i 21P - mosty w ciągu drogi S7 w km 45+620.98 nad kanałem Izbowa Łacha i przejściem dla zwierząt średnich,
• MA-22L i 22P - mosty w ciągu drogi S7 w km 48+496.44 nad rz. Nogat,
• WD-24 - wiadukt w ciągu drogi powiatowej nr. 1115N (P-19) w km 0+341.66 nad projektowaną drogą ekspresowa S7 w km50+358.83,
• WD-25 - wiadukt w ciągu drogi powiatowej nr. 1103N (P-20) w km 0+295.67 nad projektowaną drogą ekspresowa S7 w km 54+355.59,
• WD-26 L03 i WD-26 L01 wiadukty na węźle ”Elblag-Zachód” nad proj. drogą S7 w km 55+308.43,
• TU-29 - tunel dla pieszych pod drogi S7w km 56+409.12,
• MA-33L i 33P - mosty w ciągu drogi S7 w km 54+145.77 nad kanałem "A",
• MD-34 - most w ciągu drogi P-103 w km 3+383.50 drogi nad kanałem "A",
• wiadukt drogowy nad drogą S7 w ciągu ul. Żuławskiej,
• cztery mury oporowe z gruntu zbrojonego w ciągu ul. Żuławskiej,
• PZ 8÷17 - przejścia dla zwierząt małych

Konstrukcje przepustów zaprojektowano jako betonową skrzynkową, prefabrykowaną. Przekrój poprzeczny stanowi prefabrykat o wymiarach w świetle poziomym B=3.0m i pionowym H=2.0m i długość jednego prefabrykatu 1,0m.
Parametry przepustów:
Lp.
Nazwa obiektu
Obiekty projektowane
Lokal. km drogi S7
Światło
długość
m
m
1
PZ-8, PZ-8P
40+742,00
3.0x1.8
44,99+17,99
2
PZ-9
43+300,00
3.0x1.8
42,99
3
PZ-10
46+000,00
3.0x1.8
41,99
4
PZ-11
50+200,00
3.0x1.8
40,99
5
PZ-12
50+687,00
3.0x1.8
40,99
6
PZ-13
51+172,00
3.0x1.8
42,99
7
PZ-14
51+673,00
3.0x1.8
44,99
8
PZ-15
52+158,00
3.0x1.8
42,99
9
PZ-16
52+653,00
3.0x1.8
40,99
10
PZ-17
53+178,00
3.0x1.8
42,99

Ekrany akustyczne i budowa przejść dla zwierząt
W ramach inwestycji zaprojektowano n/w ekrany przeciwhałasowe:
Nazwa
Rodzaj ekranu
Strona
Km początkowy
Km
końcowy
Długość
ekranu
[m]
Wysokość
[m]
Uwagi
E_13
przeciwhałasowy
P
38+323,31
38+761,61
440,00
2,0
-
E_14
przeciwhałasowy
L
38+319,20
39+060.97
1084,00
1,5
MA-15 i
WA-16
E_14
przeciwhałasowy
L
39+060.97
39+413,83
2,0
E_15
przeciwhałasowy
P
39+740,35
39+942,90
204,00
3,0
-
E_16
przeciwhałasowy
P
42+090,86
42+592,50
500,00
3,0
-
EP2 - P
przeciwolśnieniowy
P
44+168,94
44+340,58
172,00
2,2
MA-19
EP2 - L
przeciwolśnieniowy
L
44+168,44
44+341,21
172,00
2,2
MA-19
E_17
przeciwhałasowy
L
44+595,64
44+890,44
292,00
2,5
-
EP3 - P
przeciwolśnieniowy
+ dla ochrony
chiropterofauny
P
45+538,34
45+701,37
164,00
4,0
MA-21
EP3 - L
przeciwolśnieniowy
+ dla ochrony
chiropterofauny
L
45+536,51
45+701,50
164,00
4,0
MA-21
E_20
przeciwhałasowy
L
54+807,27
55+252,77 Wg łącznicy
L04
0+269,38
448,00
3,0
-
E_21
przeciwhałasowy
L
56+308,44
56+539,27
232,00
3,0
TU-29

W ramach inwestycji przewidziano budowę 10 przejść dla małych zwierząt (z prefabrykatów żelbetowych o wymiarach w świetle poziomym B=3.0m i pionowym H=2.0m) oraz przejście dla dużych i średnich zwierząt odpowiednio pod obiektem MA-19 oraz MA-21 i 22.

Warunki geotechniczne
Z uwagi na występowanie na obszarze inwestycji gruntów o niewystarczających parametrach wytrzymałościowych zaprojektowano ich odpowiednie wzmocnienie. W zależności od rodzaju gruntów w podłożu oraz miąższości warstw gruntów słabonośnych zastosowano następujące warianty wzmocnienia:
• T01a - wymiana gruntów,
• T01b - wymiana gruntów z dodatkowym etapem przeciążenia nadnasypem,
• T02 - dreny prefabrykowane zwieńczone materacem geosyntetycznym + przeciążenie nadnasypem,
• T03 - drenażowe kolumny piaskowe zwieńczone materacem geosyntetycznym + przeciążenie nadnasypem,
• T04 - drenażowe kolumny żwirowe zwieńczone materacem geosyntetycznym + przeciążenie nadnasypem,
• T05 - przeciążenie nadnasypem,
• T06 - materac odciążający (miąższość 0,5 – 1,5m),
• T07 - kolumny DSM-dry zwieńczone materacem geosyntetycznym,
• T08a - wbijane prefabrykowane pale żelbetowe zwieńczone płytą żelbetową,
• T08b - żelbetowe pale formowane w gruncie metodą przemieszczeniową zwieńczone płytą podporową oraz materacem geosyntetycznym,
• T09 - wgłębne kolumny betonowo - żwirowe formowane w gruncie metodą wibrowymiany zwieńczone materacem geosyntetycznym,
• T10 - kolumny jet-grouting zwieńczone materacem geosyntetycznym,
• T11 - materac geosyntetyczny.

Przebudowa i budowa urządzeń towarzyszących
Na omawianym odcinku przewidziano budowę i przebudowę następujących sieci:
• kabli teletechnicznych ziemnych dalekosiężnych i miejscowych,
• budowę kanału technologicznego pod potrzeby informacji drogowej oraz pod potrzeby usług szerokopasmowych,
• budowę oświetlenia trasy zasadniczej, węzłów wraz liniami zasilającymi,
• budowę i przebudowę oświetlenia dróg niższych klas,
• przebudowę i budowę linii kablowych i napowietrznych SN 15 kV,
• przebudowę i budowę linii kablowych i napowietrznych Nn 0.4 kV,
• budowę stacji transformatorowych,
• przebudowę odcinka linii 400 kV w rejonie rzeki Nogat wraz z budową nowych słupów,
• przebudowę sieci wodociągowej i magistrale żeliwne w zakresie średnic Dn 150 ÷ Dn 600,
• budowę wodociągów o średnicach Dn 40÷Dn 160 z rur ciśnieniowych PE oraz o średnicach Dn 90 ÷ Dn 110 z rur ciśnieniowych PVC,
• przebudowę kanalizacji sanitarnej tłocznej zaprojektowano z rur polietylenowych Dn 110 i Dn 125 z PE,
• przebudowę sieci gazowej średniego i wysokiego ciśnienia z rur stalowych Dn150 oraz Dn 200,
• budowę kanalizacji deszczowej z urządzeniami podczyszczającymi wody opadowe – osadniki piasku, studzienki z deflektorem, separatory,
• przebudowę istniejącej kanalizacji deszczowej,
• budowę urządzeń wodnych w postaci poszerzonych rowów i przegród w rowach,
• przebudowę układu rowów melioracyjnych kolidujących z inwestycją,
• usunięcie kolizji z trasą kolei wąskotorowej w Kmiecinie i Wężownicy.
.
Branża melioracyjna
Przebudowa układu melioracyjnego obejmuje likwidację:
• odcinków istniejących rowów melioracji podstawowej oraz szczegółowej;
• istniejących przepustów melioracyjnych i drogowych;
• istniejących sączków drenarskich;
oraz budowę:
• odcinków kanałów melioracji podstawowej oraz rowów melioracji szczegółowej wraz z ich umocnieniami;
• budowy przepustów i rurociagów melioracyjnych pod drogą ekspresową S7, na węzłach drogowych, drogach lokalnych, dojazdowych oraz pod przejściami dla zwierząt wraz z ich umocnieniami;
• przepustów na rowach melioracji szczegółowej pod przejazdami pomiędzy polami uprawnymi;
• przepustów pod projektowanymi zjazdami;
• zastawek melioracyjnych;
• zaślepień bądź włączeń istniejących sączków drenarskich do rowów.

Kanalizacja deszczowa
Wody opadowe i roztopowe zostaną zebrane z nawierzchni jezdni poprzez wpusty deszczowe z osadnikami i sprowadzone przez urządzenia podczyszczające. Przed odpływem wód opadowych do odbiornika przewidziano wykonanie urządzeń do oczyszczania wód deszczowych: trawiaste rowy drogowe; studzienki rewizyjne z osadnikami; studnie osadnikowe z deflektorami (przegrodami) SO; separatory SEP z osadnikami OS – przewidziane dla separacji piasku, szlamu oraz związków ropopochodnych z wód opadowych spływających z drogi.
Na obiektach inżynierskich zaprojektowano wpusty mostowe oraz kanały podwieszone. Odwodnienie modernizowanych dróg poprzecznych oraz dróg dojazdowych przewiduje się do systemu odwodnienia drogi ekspresowej oraz rowów drogowych.

Sieć wodociągowa i kanalizacyjna
Zakres sieci wodociągowej obejmuje przebudowę i zabezpieczenie istniejącej oraz projektowanej infrastruktury wodociągowej.

Sieci energetyczne WN, SN i NN
W ramach zadania z uwagi na kolizję przewidziano przebudowę jednotorowej linii napowietrznej WN 400kV relacji Gdańsk Błonia –  Olsztyn Mątki na odcinku od słupa nr 109 do słupa nr 112.
Z projektowanym układem drogowym kolidują także urządzenia energetyczne SN (15kV) – 14 szt. i NN (0,4 kV) – 19szt. Kolidujące linie napowietrzne SN-15 i nn-0,4kV na całej szerokości pasa drogowego drogi ekspresowej zostaną skablowane. Kolidujące linii kablowe zostaną dobezpieczone lub przełożone. Pod drogami i korpusem drogi ekspresowej kable zostaną ułożone w rurach osłonowych.

Oświetlenie drogowe
W związku ze zmianą układu drogowego i budową nowego przebiegu drogi ekspresowej S7 istniejące oświetlenie drogowe zostanie przebudowane. Dla potrzeb nowego układu zostanie wybudowanych 7 szaf oświetleniowych, z których zostaną wybudowane kablowe obwody oświetleniowe z oprawami drogowymi typu LED.

Sieci teletechniczne
Przebudowa sieci teletechnicznych służyć będzie do komunikacji poszczególnych urządzeń i systemów w pasie drogowym. Wykonawca zrealizuje ją poprzez wykonanie kanałów technologicznych stanowiących ciąg osłonowych elementów obudowy, studni kablowych oraz innych obiektów lub urządzeń służących umieszczaniu lub eksploatacji urządzeń infrastruktury technicznej dla całego odcinka drogi ekspresowej wraz z obszarem przyległym w zakresie niezbędnym do podłączenia instalowanych i docelowych systemów drogowych.

Sieci Gazowe
Zakres przebudowy sieci gazowej obejmuje przebudowę kolizji i zabezpieczenie istniejącej infrastruktury gazowej.

Infrastruktura kolejowa
W ramach zadania konieczne jest usunięcie i zabezpieczenie kolizji z trasą kolei wąskotorowej w Kmiecinie i Wężownicy oraz oznakowanie linii Nr 1076 Lisewo-Ostaszewo-Nowy Dwór Gdański w rejonie wiaduktu WA-16.

Zieleń drogowa
Projektowana inwestycja nie koliduje z pomnikami przyrody. W ramach projektu zgodnie z zapisami Decyzji Środowiskowej przewidziano nasadzenia nowej szaty roślinnej. Zieleń zaprojektowano w formie:
• gęstych pasów zieleni na odcinkach wskazanych w DŚ,
• pasów drzew, krzewów lub drzew i krzewów wzdłuż trasy,
• skupin drzew i krzewów na węzłach,
• nieregularnych układów zieleni krajobrazowej,
• pasów krzewów wzdłuż dróg dojazdowych,
• grup krzewów na rondach,
• zieleni naprowadzającej przy przejściach dla zwierząt,
• trawników.
Zaprojektowana zieleń nawiązuje swym układem do istniejącego i projektowanego uzbrojenia terenu oraz układu komunikacyjnego. Projektowana zieleń pełni funkcje: biologiczne, biocenotyczne, estetyczne oraz techniczne.

Ochrona środowiska i dziedzictwa kulturowego
Dla określenia wpływu inwestycji na środowisko w ramach opracowanego projektu w odniesieniu do uzyskanych dla przedmiotowej inwestycji „Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia” został opracowany „Raport o oddziaływaniu na środowisko”. Na podstawie prowadzonych prac projektowych i wykonanych analiz stwierdzono, że:
1. Realizacja zaprojektowanej drogi ekspresowej wiązać będzie się z przecięciem tylko jednej formy ochrony przyrody, tj. Obszaru Chronionego Krajobrazu Rzeki Nogat. OChK zostanie przecięty na długości ok. 1 km w km ~45+600÷48+700. Przewiduje się negatywny wpływ inwestycji na ten obszar w związku z m.in. przecięciem ekosystemów wodnych i lądowych, utratą powierzchni terenu, emisją zanieczyszczeń oraz czasowym płoszeniem zwierząt. Na etapie budowy oddziaływanie będzie krótkoterminowe i odwracalne. Eksploatacja drogi nie wpłynie także negatywnie na wody rzeki Nogat. Na terenie Obszarów Chronionego Krajobrazu obowiązują zakazy zgodnie z Rozporządzeniami powołującymi te obszary.
Zakazy te jednak nie dotyczą realizacji inwestycji celu publicznego (art. 24 ust. 2 Ustawy o ochronie przyrody), jakim jest budowa drogi ekspresowej S7.
2. Planowana inwestycja nie przecina obszarów Natura 2000.
3. Podczas budowy drogi w km 45+000 wraz z przebudową istniejącej sieci energetycznej, dojdzie do zniszczenia miejsca lęgowego (gniazda) bocianów. Jako formę kompensacji względem bociana białego należy przyjąć wykonanie prac konserwacyjnych przy starych gniazdach, obecnie nieczynnych ze względu na grubą warstwę nadbudowy oraz porośnięcie ich wnętrza przez wysoką roślinność zielną.
4. W ramach inwentaryzacji przyrodniczej potwierdzono występowanie dogodnych wiekowych, dziuplastych wierzb stanowiących potencjalne siedlisko występowania pachnicy dębowej. W związku z realizacją inwestycji konieczne będzie przeprowadzenie wycinki drzew, w tym o podwyższonym prawdopodobieństwie występowania pachnicy dębowej.
5. Ze względu na wymagania ochrony ichtiofauny nie występują przeciwwskazania realizacji przedsięwzięcia. Występuje natomiast konieczność dostosowania terminów wykonywanych prac nad rz. Nogat do wymagań biologicznych ryb, wiążących się z porą ich rozrodu oraz podejmowania migracji.
6. Realizacja inwestycji lokalnie przyczyni się do fragmentacji i izolacji środowisk zamieszkiwanych przez płazy. Negatywne oddziaływanie będzie związane głównie ze zniszczeniem fragmentów siedlisk oraz z przecięciem tras migracji płazów i zwiększeniem izolacji ich stanowisk. Przed rozpoczęciem prac budowlanych przypadających na okres rozrodu płazów, a więc przed 15 marca, należy zabezpieczyć odcinki trasy w miejscach, gdzie możliwe jest przenikanie płazów na plac budowy.
7. Stwierdzono 1 stanowisko lęgowe w obrębie buforu, w bezpośrednim sąsiedztwie drogi(<100 m), w km 48+950. W 2013 r. miejsce gniazdowania bielików objęte zostało strefą ochrony ostoi, miejsc rozrodu lub regularnego przebywania (Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 października 2011 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt, Dz. U. Nr 237, Poz. 1419).
W celu pośredniej kompensaty traconego siedliska przewidziano lokalne zwiększenie bazy żerowej bielika poprzez odtworzenie zbiornika retencji powierzchniowej w zasięgu występowania chronionego gatunku, tj. w m. Kamiennik Wielki, gmina Milejewo – teren Nadleśnictw Elbląg, Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Olsztynie decyzją z dnia 12 maja 2014 r., znak: WOPN-OOP.6401.31.2014.MJ.3, wyraziła zgodę na niszczenie siedliska pary bielików gniazdujących w oddz. 474a na terenie Nadleśnictwa Elbląg, Leśnictwa Janowa poprzez wycięcie drzew o powierzchni ok. 2,5 ha w celu budowy nowo projektowanej drogi ekspresowej S7
Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Olsztynie decyzją z dnia 12 maja 2014 r., znak: WOPN-OOP.6442.8.2014.MJ.3, odmówiła natomiast likwidacji strefy ochrony całorocznej ustanowionej do stanowiska bielika na terenie Nadleśnictwa Elbląg, oddział 474a. Organ proponuje, aby po przeprowadzeniu podziału geodezyjnego Wnioskodawca wydzielił z oddz. 474a tę część, która zostanie zajęta przez pas drogowy przyszłej drogi. Następnie wystąpił do tutejszego organu o zmianę przebiegu granic ww. strefy, poprzez wyłączenie z niej pasa drogowego. Wniosek o zmniejszenie strefy całorocznej powinien dotyczyć powierzchni ok. 2,5 ha, która zostanie zajęta przez pas drogowy. Po dokonaniu podziału oddz. 474a oraz wyłączenia z niego ww. powierzchni ok. 2,5 ha, organ nie widzi przeciwskazań do zmiany granic strefy ochrony całorocznej. W ten sposób obszar, na którym będą prowadzone prace budowlane nie będzie znajdował się w strefie ochronnej bielika. Jednocześnie zostanie zachowany kompleks leśny, w którym w przyszłości np. po wybudowaniu drogi, możliwe będzie dalsze bytowanie bielika lub innego gatunku chronionego.
8. W związku z koniecznością niszczenia siedlisk gatunków chronionych konieczne jest uzyskanie zgody Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku na derogację od zakazów ochrony gatunkowej.
9. Aby zminimalizować ryzyko kolizji ptaków z ekranami, nie należy stosować ekranów przezroczystych, a jeśli to konieczne należy wlaminować na ekranach czarne paski o szerokości 2 cm w odległości nie większej niż 10 cm od siebie.
10. Przebudowywana linia 400kV przecinająca dolinę Nogatu koło miejscowości Jazowa może stanowić barierę dla korytarza migracyjnego ptaków. Jako optymalny sposób zabezpieczenia wskazuje się jaskrawe kule ostrzegawcze rozwieszone w zagęszczeniu co 50-200 m.
11. Zaprojektowano 3 przejścia dla dużych i średnich zwierząt (MA-19, MA-21 i MA-22) oraz 10 przepustów dla małych zwierząt. Zaprojektowano także ogrodzenie, płotki naprowadzające oraz zieleń przy przejściach i przepustach.
13. Stwierdzono występowanie 3 siedlisk przyrodniczych wymienionych w Załączniku I Dyrektywy Siedliskowej: 6430-3 Niżowe, nadrzeczne ziołorośla okrajkowe, 3150 Starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorowiska wodne ze zbiorowiskami z Nymphaeion, Potamion i *91E0-3 Niżowy łęg olszowo-jesionowy Fraxino-Alnetum (siedlisko priorytetowe). Realizacja inwestycji przyczyni się do zniszczenia ich fragmentów, kolidujących z przebiegiem trasy. Aby zminimalizować negatywne oddziaływanie na stwierdzone siedliska przyrodnicze należy ich obszary zabezpieczyć drewnianym ogrodzeniem od strony pasa drogowego i miejsca te oznaczyć tabliczką informacyjno-ostrzegawczą.
14. Na obszarze objętym inwentaryzacją przyrodniczą stwierdzono łącznie występowanie 5 cennych gatunków roślin naczyniowych, w tym 4 gatunki objęte ochroną prawną i 4 gatunki specjalnej troski (rzadkie lub zagrożone). Zniszczeniu ulegnie 1 gatunek objęty ochroną prawną – ścisłą: salwinia pływająca Salvinia natans. Liczna populacja tworząca gęsty kożuch na pow. ok. 1 ha oraz 1 gatunek specjalnej troski: starzec nadrzeczny Senecio fluviatilis.
15. Jako rekompensatę strat wynikających z wycinki zadrzewień kolidujących z realizacją inwestycji zaprojektowano nasadzenia zieleni w postaci pasów krzewów i drzew o rodzimym składzie gatunkowym dostosowanym do siedliska, lokalnych warunków klimatycznych, glebowych i biocenotycznych, po obu stronach projektowanej inwestycji.
16. Odcinek drogi ekspresowej S7 leży poza zasięgiem Głównych Zbiorników Wód Podziemnych (GZWP). Na trasie i w rejonie inwestycji nie zinwentaryzowano ujęć wód Podziemnych.
17. Układ kanałów melioracji podstawowej i rowów szczegółowych Żuław Wiślanych został przebudowany i dostosowany do projektowanych przepustów pod trasą oraz powiązaniem zgodnie z ich przebiegiem w obrębie danego polderu.
18. Inwestycja zakłada odwodnienie powierzchniowe lub poprzez system kanalizacji deszczowej trasy do własnego zlokalizowanego w pasie drogowym systemu rowów odwadniająco - oczyszczających. Odbiornikami wód po odpowiednim podczyszczeniu będą rowy drogowe i istniejące rowy melioracji szczegółowej oraz cieki podstawowe.
19. W zakresie gospodarki wodno-ściekowej i ochrony zasobów wód naturalnych na terenie planowanej inwestycji w fazie normalnej eksploatacji nie wystąpią zagrożenia dla zdrowia ludzi oraz dla środowiska naturalnego. Zaprojektowane systemy odwodnienia drogi spełnią wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego, i nie spowodują zagrożenia dla życia i zdrowia ludzi.
20. Linia wysokiego napięcia 400 kV, kolidująca z trasą zostanie przebudowana zgodnie z Warunkami Technicznymi dla tych urządzeń bez szkody dla stanu środowiska w jej otoczeniu. Dla linii 400kV została uzyskana Decyzja Środowiskowa. Obliczone zasięgi oddziaływania przebudowywanej linii wysokiego napięcia wykazały, że nie przewiduje się negatywnego oddziaływania na zdrowie ludzi. Stwierdza się, że o ile prace związane z przebudową przebiegu linii wysokiego napięcia będą wykonane z zachowaniem najwyższych standardów to oddziaływanie na środowisko takich instalacji wiąże się jedynie z możliwością wystąpienia awarii technicznej sieci. Jeżeli taka awaria nie nastąpi to oddziaływanie na środowisko będzie znikome.
21. Gospodarka odpadami związana z robotami drogowymi i towarzyszącymi im konstrukcjami mostowymi i instalacjami nie stanowi zagrożenia dla stanu środowiska zarówno w fazie budowy jak i normalnej eksploatacji drogi.
22. Głównym źródłem hałasu na analizowanym obszarze będą pojazdy samochodowe poruszające się po projektowanej trasie. Z prognostycznych obliczeń propagacji hałasu w terenie wynika, że przewiduje się działania ochronne w stosunku do zabudowy mieszkalnej znajdującej się w zasięgu oddziaływania ponadnormatywnego hałasu, w postaci ekranów akustycznych, które zapewnią standardową jakość środowiska w zakresie ochrony przed hałasem.
23. Przeprowadzone obliczenia wielkości emitowanych zanieczyszczeń powietrza wykazały, że nie należy spodziewać się przekroczeń wartości odniesienia dla żadnej z analizowanych substancji określonych w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. Standardy jakości środowiska w zakresie ochrony powietrza atmosferycznego będą zachowane.
24. Na terenie projektowanej trasy występują obiekty wymagające ochrony konserwatorskiej -stanowiska archeologiczne. Na podstawie badań powierzchniowych i sondażowych wytypowano stanowiska do nadzoru archeologicznego oraz do przeprowadzenia ratowniczych archeologicznych badań wykopaliskowych.
Przedmiotowa inwestycja nie koliduje z zabytkami nieruchomymi wpisanymi do rejestru zabytków oraz do krajowej, wojewódzkiej lub gminnej ewidencji zabytków i umieszczonymi w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.

Zestawienie powierzchni terenu
Powierzchnia inwestycji (teren objęty zgodą na realizację inwestycji) - 322,1 ha, w tym powierzchnia ograniczenia w korzystaniu z nieruchomości, w celu dokonania przebudowy istniejących sieci uzbrojenia terenu i dróg innych kategorii - 28,4 ha.
Powierzchnia umocnienia skarp - 69,0 ha

Wielkość podstawowych robót na drodze S7
• roboty ziemne nasypy - 3 030 000 m3,
• roboty ziemne wykopy - 196 000 m3,
• powierzchnia wzmocnienia podłoża - 1 462 000 m2,
• budowa nawierzchni bitumicznych - 623 000 m2,
• chodniki i ścieżki rowerowe - 12 800 m2,
• budowa obiektów mostowych - 22 szt.,
• budowa przepustów w ramach przejść dla małych zwierząt - 11 szt.,
• budowa przejść dla średnich i dużych zwierząt - 3 szt.,
• budowa ekranów akustycznych - 3 200 m,
• budowa ekranów przeciwolśnieniowych - 344 m,
• budowa ekranów przeciwolśnieniowych oraz dla ochrony chiropterofauny - 328 m,
• nasadzenie drzew liściastych - 5 234 szt.
• nasadzenia krzewów liściastych - 30 304 szt.,
• wykonanie trawników - 171,12 ha.

Wielkość podstawowych robót przy przebudowie skrzyżowania S7 z ul. Żuławską
• roboty ziemne nasypy – 40 912 m3,
• roboty ziemne wykopy – 4 231 m3,
• powierzchnia wzmocnienia podłoża – 31 750 m2,
• budowa nawierzchni bitumicznych – 13 305 m2,
• chodniki i ścieżki rowerowe – 5 035 m2,
• budowa obiektów mostowych - 1 szt.,